מושגי מפתח באינטרנט

מושגי מפתח באינטרנט


Return On Investment - ROI, החזר השקעה.
בתחום האינטרנט המושג מציין את אפקטיביות הקמפיין הפרסומי, כלומר היחס
בין עלות ההשקעה לצפי ההכנסות שאמור להיכנס מאותו קמפיין. בשימוש נכון
בסטטסיטקה של קמפיין ניתן לבחון לדוגמא את כמות ההקלקות שהושגו יחסית
לעלות עבור כל הקלקה ולנסות לתרגמם במונחים כספיים.